Tách sổ đỏ đồng sở hữu cần những điều kiện gì?

Mời các bạn tham khảo điều kiện, thủ tục và hồ sơ đề nghị tách thửa, sang tên sổ đỏ đồng sở hữu theo quy định của pháp luật hiện nay.

Điều kiện tách sổ đỏ đồng sở hữu

Tách sổ đỏ đồng sở hữu cần có các điều kiện dưới đây:

  • Sự đồng thuận của tất cả các chủ sở hữu có tên trên Giấy chứng nhận quyền sở hữu đất;
  • Sau khi có sự đồng ý của các chủ sở hữu, có thể làm thủ tục tách thửa và sang tên nhưng phải đáp ứng điều kiện đối với diện tích đất tối thiểu được tách thửa do UBND tỉnh quy định ở địa phương bạn quy định.

Thủ tục tách sổ đỏ đồng sở hữu

Trình tự, thủ tục được quy định tại điều 75 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP của Chính Phủ.

Khi thực hiện tách thửa và sang tên sổ đỏ đồng sở hữu, cần lập hợp đồng chuyển nhượng/tặng/cho quyền sử dụng đất, sau đó công chứng hợp đồng đó tại tổ chức công chứng tại địa phương.

Việc thực hiện tách thửa có thể cử một người đại diện nộp hồ sơ đề nghị tách thửa cho văn phòng đăng ký đất đai.

  • Người sử dụng đất nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị tách thửa hoặc hợp thửa;
  • Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm thực hiện các công việc sau:

a) Đo đạc địa chính để chia tách thửa đất;

b) Lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người sử dụng đất đối với thửa đất mới tách, hợp thửa;

c) Chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người được cấp hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để trao đối với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã.”

Hồ sơ đề nghị tách thửa sổ đỏ đồng sở hữu

Quy định về hồ sơ đề nghị tách thửa được quy định tại khoản 4 điều 9 Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT, bao gồm:

  • Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo Mẫu số 09/ĐK;
  • Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp;
  • Hợp đồng hoặc văn bản thỏa thuận phân chia hoặc hợp nhất quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình hoặc của vợ và chồng hoặc của nhóm người sử dụng đất chung, nhóm chủ sở hữu chung tài sản gắn liền với đất;
  • Hợp đồng chuyển nhượng/ tặng cho quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất.
  • Các giấy tờ khác nếu văn phòng đăng ký đất đai yêu cầu.